Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Nieuws

23-11-2022 ESRS set 1 beschikbaar

De eerste conceptversie van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is in april 2022 gepubliceerd en ter consultatie opengesteld aan het publiek. De consultatieronde is in augustus 2022 beëindigd. In november 2022 heeft EFRAG een eerste set ESRS aangeboden aan de Europese Commissie waarin de feedback van de consultatie is verwerkt. Naar verwachting wordt de eerste set in juni 2023 definitief gemaakt.

ESRS set 1 bestaat uit 12 standaarden: 2 algemene cross-cutting standaarden, 5 standaarden voor Environmental, 4 standaarden voor Social, en 1 standaard voor Governance.

EFRAG werkt de komende maanden aan ESRS set 2 met daarin sector-specifieke standaarden die gefaseerd zullen worden uitgegeven.

ESRS set 1 nov 2022

10-11-2022 Europees Parlement stemt in met CSRD

Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid ingestemd met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die richtlijn verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hieronder een overzicht van het tijdpad van invoering van de CSRD.

bron: CSRD webinar door SER en RJ

Een onderneming is groot als aan twee van de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 250 of meer medewerkers; 40 miljoen euro netto-omzet; 20 miljoen euro balanstotaal.

bron: CSRD webinar door SER en RJ


04-11-2022 Will ESG investing survive its crucible?

Vandaag heeft professor Robert G. Eccles de Piet Sanderslezing verzorgd aan de juridische faculteit van de EUR. Eccles is autoriteit op het gebied van duurzaam ondernemen (corporate purpose), investeren en rapporteren (integrated reporting). Hij is de oprichter en voorzitter van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en een van de oprichters van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Eccles ging in gesprek met docenten, studenten en belangstellenden van de faculteit Rechten, waaronder hoogleraar en minister van staat J.P. Balkenende. Eccles geeft aan dat in Amerika, waar hij werkzaam is, ESG (Environmental, Social & Governance) volledig gepolitiseerd is. Daar werd ESG-beleid eerst als hoopvol gezien, een soort wondermiddel voor bedrijven en grote investeerders om duurzaam te ondernemen, maar tegenwoordig wordt ESG zowel door links als rechts aangevallen. Als MIT wiskundige formuleert hij een 'topologie van de haat' voor ESG bestaande uit vier verzamelingen en een subset in de topologische ruimte: de duurzaamheidsfundamentalisten (Sustainability Taliban), de klimaatcrisisontkenners (Flat Earthers), de ESG-gelovigen (Advocates) met de subset greenwashers (Opportunists), en de pragmatici (Pragmatists).

Eccles is zelf overtuigd duurzaamheidspragmaticus. Volgens hem is de kern van het debat het verschil tussen enkelvoudige en dubbele materialiteit. Bij enkelvoudige materialiteit gaat het om materiële klimaatrisico’s die de waarde van de onderneming negatief kunnen beïnvloeden, bij dubbele materialiteit gaat het om materiële negatieve effecten van de ondernemingsactiviteiten op de externe omgeving.

Lees meer over Robert G. Eccles


15-08-2022 Traject duurzaamheidsverslaggeving


Proces om CSRD-compliant te worden (bron: SRA)

Het SRA beveelt aan adviseurs aan om het hiernaast afgebeelde traject voor duurzaamheidsverslaggeving toe te passen bij het ondersteunen van hun klanten om CSRD-compliant te worden. Dit traject kunnen adviseurs gebruiken in situaties waarin ondernemingen moeten voldoen aan de volledige set van vereisten van de CSRD. Daarnaast kunnen delen van dit traject ook gebruikt worden als ondernemingen vrijwillig willen rapporteren over hun prestaties op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) in lijn met een algemeen geaccepteerd raamwerk (ESRS). Het traject bestaat uit zeven fasen. De benodigde tijd is afhankelijk van het huidige niveau van rapportage op ESG-vlak en de snelheid van de transitie die de onderneming kan maken richting ESG-transparantie.

14-06-2022 Nationale Milieudag 2022


In 1972 verscheen het rapport Grenzen aan groei van de Club van Rome. Het rapport, waar destijds veel om te doen was, bracht voor het eerst de wisselwerking naar voren van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Door middel van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2070 werd aannemelijk gemaakt dat als de groeiende trends in vraag, gebruik en vervuiling van natuurlijke grondstoffen zich zouden voortzetten, binnen enkele decennia vele grondstoffen uitgeput of ernstig vervuild zouden zijn, en dat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot ineenstorting van 'het ecosysteem aarde'.

In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Tijdens de Nationale Milieudag op 14 juni 2022 staat het netwerk van milieuprofessionals VVM stil bij dit gouden jubileum, samen met Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad. Op de Milieudag wordt gekeken hoe de wereld er nu voorstaat, wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet. De volgende vragen komen aan bod: Wat zijn de bereikte resultaten en de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Is het beeld voor wat de wereld de komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de in het boek getoonde berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen?

Deelsessies Nationale Milieudag 2022

06-05-2020 European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is door de Europese Unie gevraagd om standaarden te ontwikkelen voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze standaarden zijn nog in ontwikkeling en worden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genoemd. De standaarden worden gemaakt in samenwerking met het Global Reporting Initiative (GRI), momenteel het meest gebruikte raamwerk voor het verantwoorden van niet-financiële informatie.

De ESRS-standaarden zijn op 30 april 2022 in concept opgesteld en opengesteld ter consultatie aan het publiek. Deze bevatten: twee algemene standaarden, vijf standaarden op het vlak van Environmental, vier standaarden voor Social en twee op het gebied van Governance. De EFRAG beoogt de definitieve standaarden voor eind 2022 openbaar te maken. Dit laatste is een belangrijk argument om de CSRD uit te stellen, zodat ondernemingen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op duurzaamheidsverslaggeving.

De concept ESRS bestaan uit meerdere documenten die via deze link kunnen worden ingezien.

22-04-2022 Earth Day versus Earth Overshoot Day

Vandaag, 22 april, is Earth Day: de dag van de Aarde. Het thema van Earth Day 2022 is 'Investeren in onze aarde'.

Dat is hard nodig. Want tien dagen geleden, op 12 april, was namelijk al Dutch Overshoot Day 2022 bereikt. Dat is de dag van het jaar waarop we, als iedereen zou leven zoals in Nederland, de hoeveelheid grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in een heel jaar kan genereren. In 2021 was in Nederland die dag bereikt op 27 april. We verbruiken dus steeds sneller onze grondstoffen.

Neem daarom vandaag op Earth Day het besluit om bij te dragen aan een duurzame aarde:

'We need to act (boldly), innovate (broadly), and implement (equitably).'

16-03-2022 CO2-footprint en klimaatneutraal

De EU Green Deal heeft als doelstelling om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te laten zijn. Het EU actieprogramma Fit for 55 zorgt voor een tussenstap: het terugbrengen van de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 55 procent, ten opzichte van het niveau in 1990. Met duurzaamheid als speerpunt wil Eco-Math daar graag aan bijdragen door zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden.

Met behulp van de Milieubarometer heeft Eco-Math haar CO2-footprint in de periode 2018-2021 bepaald. De Milieubarometer is eenvoudig in het gebruik en geeft in een duidelijke grafiek de verdeling van de milieubelasting en de CO2-uitstoot van de verschillende bedrijfsactiviteiten weer. Eco-Math werkt volledig digitaal waardoor er geen papier verbruikt wordt, en Eco-Math produceert geen bedrijfsafval. Toch heeft Eco-Math activiteiten die duurzamer kunnen. Vooral de zakelijke kilometers zouden een stuk verminderd kunnen worden.

Ook is zichtbaar dat de lockdowns tijdens de pandemie voor vermindering van de CO2-uitstoot van Eco-Math hebben gezorgd: in 2020 zelfs een halvering ten opzichte van 2019 en in 2021 bijna een kwart vermindering.

Eco-Math heeft haar CO2-uitstoot in de periode 2018-2021 gecompenseerd door CO2-credits te kopen bij Trees for all.
Zij planten bossen in Nederland en het buitenland met als doel een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden. Ondanks CO2-credits is het natuurlijk nog steeds noodzakelijk om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden door daadwerkelijk de CO2-footprint te reduceren. Daar gaan we ons best voor doen!

Eco-Math - CO2-footprint 2021.pdf

Eco-Math - Certificaat CO2-compensatie 2018-2021.pdf


02-01-2022 Duurzaamheidsverslaggeving

Als gevolg van de Europese Green Deal wordt per 2023 (mogelijk 2024) de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grotere bedrijven verplicht. Hierdoor moeten grote(re) bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, en moet de duurzaamheidsverslaggeving worden gecontroleerd door een externe accountant. Hoewel de verslaggeving nog niet verplicht is voor het MKB, nemen steeds meer bedrijven zelf initiatief om te verduurzamen en er over te rapporteren. Ook kan er druk worden uitgeoefend vanuit de keten, wat betekent dat grote ondernemingen eisen met betrekking tot duurzaamheid kunnen stellen aan hun (kleinere) klanten en leveranciers.

Eco-Math is een samenwerking gestart met AccountAble Registeraccountants voor het realiseren van duurzaamheids-verslaggeving voor het MKB. AccountAble controleert in geval van verplichte rapportage als externe accountant. Eco-Math adviseert onder andere over duurzaamheidsdoelen (SDG's en ESG), het vaststellen van een dubbele materialiteit met KPI's voor kansen en KRI's voor risico's, het bepalen van een CO2-footprint, en het weergeven van een doelendashboard of doelenkompas.


01-11-2021 Bears in Mind

Eco-Math steunt Bears in Mind, het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. In het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters, weer een onbezorgd leven. De leefomgeving van de beer in het wild wordt zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beer te stimuleren.


01-10-2021 Eco-Math logo en fractals

Ik heb van klanten de vraag gekregen waarom ik de nerven van een blad heb gekozen als logo voor Eco-Math. Allereerst omdat het een fractal is in de natuur. Een fractal is een wiskundige figuur waarin eenzelfde motief zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Verder is het verzorgen en stekken van planten mijn hobby. Tijdens de Covid-19 pandemie heb ik daar veel tijd aan besteed. Er staan inmiddels 58 (kleine en grote) planten in ons huis.