Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

CSRD, ESRS en stappenplan

CSRD

Als gevolg van de Europese Green Deal wordt per 2023 (mogelijk 2024) de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grotere bedrijven verplicht. Hierdoor moeten grote(re) bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, en moet de duurzaamheidsverslaggeving worden gecontroleerd door een externe accountant. Hoewel de verslaggeving nog niet verplicht is voor het MKB, nemen steeds meer bedrijven zelf initiatief om te verduurzamen en er over te rapporteren. Ook kan er druk worden uitgeoefend vanuit de keten, wat betekent dat grote ondernemingen eisen met betrekking tot duurzaamheid kunnen stellen aan hun (kleinere) klanten en leveranciers.


De CSRD geldt voor bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

 • 250 of meer medewerkers

 • 40 miljoen euro netto-omzet

 • 20 miljoen euro balanstotaal

ESRS

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is door de Europese Unie gevraagd om standaarden te ontwikkelen voor de CSRD. Deze standaarden zijn nog in ontwikkeling en worden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genoemd. De standaarden worden gemaakt in samenwerking met het Global Reporting Initiative (GRI), momenteel het meest gebruikte raamwerk voor het verantwoorden van niet-financiële informatie.

De ESRS-standaarden zijn op 30 april 2022 in concept opgesteld en opengesteld ter consultatie aan het publiek.


Deze bevatten:

 • twee algemene standaarden,

 • vijf standaarden op het vlak van Environmental,

 • vier standaarden voor Social,

 • twee standaarden op het gebied van Governance.

De consultatieronde eindigt 8 augustus 2022, waarna de standaarden definitief worden gemaakt door de EFRAG. De EFRAG beoogt de definitieve standaarden voor eind 2022 openbaar te maken.

Stappenplan

Accountancy Europe heeft een duurzaamheisbeoordelings-checklist samengesteld. Deze checklist is bedoeld voor accountants om mkb-bedrijven te helpen om de eerste stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering en rapportage. De checklist kan worden gebruikt om de dialoog met mkb-klanten te stimuleren en structureren. De checklist bestaat uit drie stappen: • Bedrijfsprofiel creëren
  Het in kaart brengen van het duurzaamheidsprofiel begint met inzicht in het bedrijfsmodel, het waardecreatieproces en de soorten activiteiten van de mkb-onderneming.


 • Duurzaamheid in kaart brengen
  In deze stap worden mogelijke risico's en kwetsbaarheden op het gebied van duurzaamheid, de zogenaamde ESG-risico's, geïdentificeerd en geprioriteerd.


 • Meten, verbeteren en de eerste stappen richting rapportage
  Voor de ESG-risico's met een hoge of kritieke score worden in deze stap ESG-doelen, en de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het bereiken van deze doelen bepaald. Controleprocessen worden opgezet, waarbij de accountant adviseert wat relevant is om te rapporteren.

Actiepunten

KPMG beveelt vijf belangrijke actiepunten aan voor bedrijven om te rapporteren volgens de CSRD richtlijn:

 • Rapporteren op basis van dubbele materialiteit
  Dit houdt in dat een materialiteitsanalyse wordt uitgevoerd om enerzijds te bepalen wat de impact is van bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij (inside-out), en anderzijds in kaart te brengen wat de risico's voor een bedrijf zijn door bijvoorbeeld klimaatverandering of grondstoffenschaarste (outside-in).


 • Formuleren van langetermijn ESG-doelen en beleid
  De CSRD verplicht bedrijven om duidelijke ESG-doelen vast te stellen en die jaarlijks te rapporteren. Duurzaamheid moet worden verankerd in de langetermijnvisie en -strategie van een bedrijf, en worden toegepast in het beleid.


 • Verantwoording afleggen over de eigen onderneming en ketenverantwoordelijkheid
  Bedrijven moeten de impact van hun eigen bedrijfsprocessen controleren en communiceren. Dit geldt ook voor de impact die activiteiten van leveranciers en klanten in de toeleveringsketen hebben (ketenverantwoordelijkheid). Zo kunnen bedrijven niet langer onethische praktijken of milieuschade verhullen.


 • Transparantie over rolverdeling en verantwoordelijkheden
  Ondernemingen moeten duidelijk benoemen wie en welke afdelingen binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de ESG-doelen en de voortgang daarvan, en welke externe partijen verantwoordelijkheden dragen bij de realisatie van duurzaamheid.


 • Geïntegreerde rapportage en verplichte externe controle

De rapportage moet voldoen aan door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden. Ook moeten de ESG-doelen en daaraan gekoppelde prestaties verplicht worden opgenomen in het jaarverslag. Vervolgens moet de rapportage worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

In ontwikkeling

Het toepassen van de CSRD en duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk is op dit moment volop in ontwikkeling. Eerst zou de CSRD per 2023 ingaan, nu is de verwachting dat het 2024 wordt. Dit betekent wel dat bedrijven hun verslaggeving al in 2023 moeten opzetten en er mee aan de slag gaan.

Eco-Math blijft up to date door het volgen van webinars en cursussen over duurzaamheidsverslaggeving, en door het bijhouden van informatie van de belangrijkste stakeholders zoals het SRA, Planet Finance en grote accountantskantoren.

Deze site zal regelmatig worden aangepast.Under construction