Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

CSRD en ESRS

CSRD

Als gevolg van de Europese Green Deal wordt per 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grotere bedrijven verplicht. Hierdoor moeten grote(re) bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, en moet de duurzaamheidsverslaggeving worden gecontroleerd door een externe accountant. Hoewel de verslaggeving nog niet verplicht is voor het MKB, nemen steeds meer bedrijven zelf initiatief om te verduurzamen en er over te rapporteren. Ook kan er druk worden uitgeoefend vanuit de keten, wat betekent dat grote ondernemingen eisen met betrekking tot duurzaamheid kunnen stellen aan hun (kleinere) klanten en leveranciers.

De CSRD geldt voor bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

  • 250 of meer medewerkers
  • 40 miljoen euro netto-omzet
  • 20 miljoen euro balanstotaal

ESRS

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is door de Europese Unie gevraagd om standaarden te ontwikkelen voor de CSRD. Deze standaarden zijn nog in ontwikkeling en worden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genoemd. De standaarden worden gemaakt in samenwerking met het Global Reporting Initiative (GRI), momenteel het meest gebruikte raamwerk voor het verantwoorden van niet-financiële informatie.

De ESRS-standaarden zijn op 30 april 2022 in concept opgesteld en opengesteld ter consultatie aan het publiek. Deze bevatten:

  • twee algemene standaarden
  • vijf standaarden op het vlak van Environmental
  • vier standaarden voor Social    
  • twee standaarden op het gebied van Governance


De consultatieronde is 8 augustus 2022 beëindigd. De EFRAG beoogt de definitieve standaarden voor eind 2022 openbaar te maken.

CSRD-compliance

Het SRA beveelt aan adviseurs aan om het onderstaande traject voor duurzaamheidsverslaggeving toe te passen bij het ondersteunen van hun klanten om CSRD-compliant te worden:

Proces om CSRD-compliant te worden (bron: SRA)


Dit traject kunnen adviseurs gebruiken in situaties waarin ondernemingen moeten voldoen aan de volledige set van vereisten van de CSRD. Daarnaast kunnen delen van dit traject ook gebruikt worden als ondernemingen vrijwillig willen rapporteren over hun prestaties op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) in lijn met een algemeen geaccepteerd raamwerk (ESRS).

Het traject bestaat uit zeven fases en kan één tot enkele jaren in beslag nemen. De benodigde tijd is afhankelijk van het huidige niveau van rapportage op ESG-vlak en de snelheid van de transitie die de onderneming kan maken richting ESG-transparantie. De CSRD vraagt namelijk om een heel andere set van indicatoren, waarbij ook nog eens dieper in de keten gemeten moet worden dan bedrijven tot nu toe gewend zijn. Vandaar dat urgentie geboden is om ESG-transparantie op korte termijn bespreekbaar te maken en het proces te starten.

Fase 1: Gap analysis uitvoeren

De eerste stap in het traject is inzichtelijk krijgen wat de onderneming tot nu toe al gedaan heeft op het gebied van duurzaamheid. Door dit te vergelijken met de specifieke vereisten van de CSRD wordt duidelijk welke stappen nog ondernomen moeten worden.

Fase 2: Stakeholders benaderen

De tweede stap in het traject is het benaderen van stakeholders. De onderneming moet in deze stap haar belangrijkste stakeholders en de ESG-eisen die ze stellen inzichtelijk maken.


Fase 3: Dubbele materialiteit bepalen

In deze fase voert de onderneming een risicoanalyse uit, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee invalshoeken: inside-out (impact van bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij) en outside-in (risico's voor een bedrijf door bijvoorbeeld klimaatverandering of grondstoffenschaarste).
De ESG-risicochecklist van Accountancy Euope kan hierbij ondersteuning bieden. Het ESRS-raamwerk besteed hieraan ook aandacht in de vorm van verplichte onderwerpen die behandeld moeten worden. De uitkomsten van deze analyse worden vervolgens gecombineerd met de reactie van de stakeholders. Uit deze samenvoeging komen de materiële onderwerpen waar de onderneming verantwoording over moet afdragen.

Fase 4: Indicatoren en doelen definiëren

De ondernemer zal de materiële onderwerpen meetbaar moeten maken met bijpassende indicatoren. Voor een deel van de onderwerpen schrijft het ESRS-raamwerk indicatoren voor, maar op basis van de dubbele materialiteit kunnen aanvullende indicatoren nodig zijn. Voor elk van de indicatoren zal de ondernemer doelen moeten definiëren en een actieplan moeten opstellen om deze te realiseren.

Fase 5: Transitierapport opstellen

In deze fase van het traject zal de ondernemer over een (deel van de) verslagperiode een rapport opstellen. Dit rapport kan intern blijven en dient met name als doel om vast te stellen hoe eenvoudig of complex het onttrekken van de juiste informatie uit de organisatie is. Tevens kan in deze fase gewerkt worden aan de interne beheersing rondom de ESG-informatie om deze informatiestroom betrouwbaar te krijgen.

Fase 6: Evalueren en verbeteren

De onderneming kan in deze fase zelf intern evalueren en verbeteringen doorvoeren totdat het door haar gewenste niveau van kwaliteit bereikt is. Daarnaast zal in overleg met de accountant of extern adviseur een extra verbeterslag gemaakt kunnen of moeten worden om het niveau te realiseren dat de uiteindelijke assuranceopdracht vereist (beperkte mate van zekerheid).

Fase 7: CSRD-proof rapporteren

Bij stap 7 van het traject kan de onderneming rapporteren in lijn met de vereisten van de CSRD en het ESRS-raamwerk. De informatie die aangeleverd wordt is juist, volledig en voldoende betrouwbaar, zodat de accountant er een positief oordeel over kan vellen.

In ontwikkeling

Het toepassen van de CSRD en duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk is op dit moment volop in ontwikkeling. Eerst zou de CSRD per 2023 ingaan, nu is de verwachting dat het 2024 wordt. Dit betekent wel dat bedrijven hun verslaggeving al in 2023 moeten opzetten en er mee aan de slag gaan.

Eco-Math blijft up to date door het volgen van webinars en cursussen over duurzaamheidsverslaggeving, en door het bijhouden van informatie van de belangrijkste stakeholders zoals het SRA, Planet Finance en grote accountantskantoren.

Deze site zal regelmatig worden aangepast.


Advies

Voor advies of informatie over duurzaamheidsverslaggeving, ESG reporting of CSRD-compliance kunt u mailen naar info@eco-math.nl.