Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Definities van duurzaamheid en ESG

Definities

In 1987 werd in het rapport Our Common Future door de Commissie Brundtland voor het eerst duurzame ontwikkeling gedefinieerd:

'Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.'

Deze definitie wordt nog steeds gebruikt. Dit betekent dat behoeften van anderen zowel in tijd (huidige en toekomstige generaties) als in plaats (hier en elders) niet in gevaar worden gebracht.

In Impactvol ondernemen in de praktijk (2021) wordt analoog aan de Brundtland definitie een duurzame onderneming als volgt omschreven:

'Een duurzame onderneming is een bedrijf dat zijn producten en/of diensten aanbiedt op een manier die voldoet aan de behoeften van klanten zonder daarbij de behoeften van anderen (mens en natuur) onherstelbaar in gevaar te brengen, niet hier en nu, en ook niet elders en in de toekomst.'

In de jaren negentig heeft Elkington in zijn boek Cannibals with forks de definitie van een duurzame onderneming concreet gemaakt door dit te definieren als:

'Een bedrijf dat rekening houdt met het milieu, sociaal welzijn en gelijkheid, en een rechtvaardige economie'.

Het zogenaamde Triple Bottom Line (Triple P) principe:

People & Planet & Prosperity

In plaats van Prosperity wordt vaak de meer gangbare term Profit gebruikt. Het Triple Bottom Line principe geeft aan dat een bedrijf duurzaam is, als het zich richt op alledrie de P's, en niet alleen op Profit (winst).

ESG

Tegenwoordig is ESG het uitgangspunt voor een duurzame onderneming. ESG staat voor Environmental (milieu), Socal (maatschappij) en Governance (goed ondernemersschap):

  • Environmental
    gaat over de kwaliteit en het functioneren van de natuurlijke omgeving en natuurlijke systemen, zoals CO2-emissies, watertekort, milieuwetgeving en afval.
  • Social
    gaat over de rechten, het welzijn en de belangen van mensen en gemeenschappen, zoals leefbaar loon, gezondheid en veiligheid.
  • Governance
    gaat over het beheer van en toezicht op bedrijven, zoals raad van bestuur, eigendom en beloning.


MVO is duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in 2010 in de internationale ISO 26000 richtlijn als volgt gedefinieerd:

'MVO wil zeggen dat een organisatie (onderneming) de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op mens, milieu en maatschappij.'

Hoewel MVO vaak meer wordt gezien vanuit sociaal oogpunt (Social), en duurzaam ondernemen vanuit milieu oogpunt (Environmental), kunnen MVO en duurzaam ondernemen als synoniem worden beschouwd. Beide houden rekening met ESG.