Duurzaamheid              Risico-analyse                  Wiskundig modelleren

Eco-Math

Mathematical modeling for the environment

Definities van duurzaamheid en Triple P

In 1987 werd in het rapport Our Common Future door de Commissie Brundtland voor het eerst duurzame ontwikkeling gedefinieerd. Deze definitie (hiernaast weergegeven) wordt nog steeds gebruikt. Dit betekent dat behoeften van anderen zowel in tijd (huidige en toekomstige generaties) als in plaats (hier en elders) niet in gevaar worden gebracht.

'Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.'

In Impactvol ondernemen in de praktijk (2021) wordt analoog aan de Brundtland definitie een duurzame onderneming als volgt omschreven:

'Een duurzame onderneming is een bedrijf dat zijn producten en/of diensten aanbiedt op een manier die voldoet aan de behoeften van klanten zonder daarbij de behoeften van anderen (mens en natuur) onherstelbaar in gevaar te brengen, niet hier en nu, en ook niet elders en in de toekomst.'

Elkington heeft in zijn boek Cannibals with forks (1997) de definitie van een duurzame onderneming concreet gemaakt door dit te definieren als 'een bedrijf dat rekening houdt met het milieu, sociaal welzijn en gelijkheid, en een rechtvaardige economie'. Het zogenaamde Triple Bottom Line (Triple P) principe:

People & Planet & Prosperity*


* In plaats van Prosperity wordt vaak de meer gangbare term Profit gebruikt.

De Internationale Raad voor Integraal Rapporteren (IIRC) heeft een raamwerk ontwikkeld voor bedrijven waarin zij zes vormen van kapitaal onderscheiden die zij direct relateren aan de drie P's van Elkington:

 • Sociaal netwerkkapitaal
  De relaties, reputatie en merkwaarde van een bedrijf.
 • Menselijk kapitaal
  De medewerkers met hun competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, en creativiteit.
 • Geproduceerd kapitaal
  Machines en producten, inclusief verpakkingen, transport, gebouwen en infrastructuur.
 • Natuurlijk kapitaal
  De natuurlijke bronnen die een bedrijf gebruikt.
 • Financieel kapitaal
  Het totaal aan financiële middelen van een bedrijf.
 • Intellectueel kapitaal
  De ontwikkelde kennis zoals software, methoden en technieken.


De IIRC relateert geproduceerd kapitaal aan Profit. De auteurs van Duurzaam ondernemen in de praktijk relateren geproduceerd kapitaal echter aan Planet, vanwege de impact van materialen en energieverbruik van geproduceerd kapitaal.

Zelf denk ik dat geproduceerd kapitaal gerelateerd kan worden aan alledrie: Profit, Planet en People. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat geproduceerde of ingekochte materialen worden verkregen door kinderarbeid.